Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Новини

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: За насОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: ПродукцияОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: НовиниОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: КлиентиОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Контакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

 

2010г.

2011г.

 

2012г.

2013г.

 

2014г.

2015г.

 

2016г.

2017г.

 

2018г.

2019г.

 

2020г.

2021г.

 

2022г.

 

 31.03.2022

Общо Събрание 2022

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

Годишен Финансов Отчет

Годишен докад за дейността

Информация за страницата на дружеството

Материали дневен ред

Препоръка от одитния комитет

образец пълномощно юридическо лице

Покана ОС

Протокол СД

образец пълномощно физическо лице

Доклад на независим одитор

Отчет ДВИ

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Доклад на Одитния комитет

покана X3News

Покана ОС в Търговски регистър

Информация за страницата на дружеството

покана X3News

Покана ОС в Търговски регистър

 

 

30.06.2022

 

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

25.07.2022


На 25.07.2022 г. в „ЗСК ЛОЗОВО” АД беше получено уведомление, съгласно чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, придружено от финален текст на търгово предложение от „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, за закупуване на акциите на останалите акционери на „ЗСК ЛОЗОВО” АД.

 

Пълният текст на Търговото предложение в окончателната му редакция е приложен към настоящото съобщение и е публикувано и на интернет страницата на ЗСК ЛОЗОВО ( https://www.zsk-bs.com), на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (www.elana.net) и на интернет страницата на БФБ (www.bse-sofia.bg). Търговото предложение е достъпно за акционерите на ЗСК ЛОЗОВО АД и на адреса за кореспонденция на Дружеството: гр. Бургас, Северна промишлена зона, както и в офиса на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 12.

 

 

 

Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на  търговото предложение с Протокол 52 от 21.07.2022г.

Търговски Предложение Част 1

Становище

Търговски Предложение Част 2

Съобщение по чл.154 ап.1

 

 

25.08.2022

 

Съобщение за резултатите от търговото предлагане

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Z:\..\nth_theme_modern_modern02_hr.gif

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com