Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Новини

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: За насОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: ПродукцияОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: НовиниОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: КлиентиОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: Контакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г. 

 

 

 

Общо събрание 2021

Общо събрание

Уведомление КФН ипотека

Покана ОС

 

Декларация по чл.100

Протокол СД

образец пълномощно юридическо лице

Материали дневен ред

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

образец пълномощно физическо лице

Препоръка Одитен Комитет

Удостоверение

Покана x3news

Покана Търговски Регистър

Протокол ОС

Списък Присъстващи

Информация за зделка с акции ЗСК

Протокол ОС 12.07.2021

Списък Присъстващи 12.07.2021

Уведомление по чл.110

Годишен докад за дейността

Одит - доклад

Годишен Финансов Отчет

Доклад ДВИ

Материали дневен ред

Дневен Ред

образец пълномощно юридическо лице

Покана ОС

Протокол СД

образец пълномощно физическо лице

Доклад на Одитния комитет

свидетелства съдимост и декларации СД

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

покана X3News

Покана ОС в Търговски регистър

 

 

 

30.06.2021

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Z:\..\nth_theme_modern_modern02_hr.gif

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com